N�STROJE NA OBR�B�N� D�EVA

N�STROJE NA OBR�B�N� D�EVAN�STROJE NA OBR�B�N� D�EVAN�STROJE NA OBR�B�N� D�EVAN�STROJE NA OBR�B�N� D�EVAN�STROJE NA OBR�B�N� D�EVAN�STROJE NA OBR�B�N� D�EVAN�STROJE NA OBR�B�N� D�EVA

N�STROJE NA OBR�B�N� D�EVA

POLSKA
76-200 S�upsk
ul. Wroc�awska 4
tel.: +48 59 842 66 67
        +48 59 848 10 87

www.acorn.slupsk.pl
biuro.acorn@neostrada.pl

VSTUP

N�STROJE NA OBR�B�N� D�EVA
D�lna obr�b�c�ch stroj� �ACORN� s.r.o. p�sob� na trhu ji� od roku 1989. Specializujeme se na produkci d�evoobr�b�c�ch stroj� mal�ch rozm�r�. V�robky na�� produkce jsou zn�my nejen v Polsku, ale i v jin�ch zem�ch.

D�evoobr�b�c� stroje na�� v�roby se t�� velk� oblib� d�ky jejich funk�nosti a spolehlivosti. Na�e stroje jsou ur�eny jak k truhl��sk�m prac�m, tak k dekorativn�mu opracov�n� d�eva v dom�c�ch podm�nk�ch pro kutily a model��e.

Stroj se charakterizuje jednoduchou obsluhou a snadnou v�m�nou n�stroj�. Odpov�daj�c� v�kon motoru a dal�� dodate�n� funkce nab�zej� spoustu mo�nost�, nap�. v�robu d�ev�n�ch oblo�en�, podlah, ozdobn�ch i dekora�n�ch d�ev�n�ch p�edm�t�, a to o rozm�rech uveden�ch v zad�vac� dokumentaci.

N�STROJE NA OBR�B�N� D�EVAN�STROJE NA OBR�B�N� D�EVAN�STROJE NA OBR�B�N� D�EVAN�STROJE NA OBR�B�N� D�EVA

N� sortiment nab�z� rovn� v�m�nn� sou��stky do na�ich stroj�. Jedn� se o standardn� sou��sti vyr�b�n� pro na�e pot�eby a pro za��zen� n�m podobn�, tj. kotou�ov� pily, kl�nov� �emeny, fr�zov� no�e atp.

Parametry v�ech sou��stek jsou v souladu se sm�rnicemi N�STROJE NA OBR�B�N� D�EVA.

N�STROJE NA OBR�B�N� D�EVA

N�STROJE NA OBR�B�N� D�EVA